Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2018, 202 dzień roku, do końca WAKACJI pozostało 43 dni

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły
  1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), z którymi Dyrektor przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
  2. Dokumentami wymaganymi przy przyjęcia ucznia do szkoły jest osobiste poświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) zawierające dane z aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka oraz dane o jego zameldowaniu.
  3. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
  4. Z kandydatami do klasy zerowej i pierwszej obywa się rozmowa kwalifikacyjna prowadzana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora.
  5. Do klas programowo wyższych przyjmowani są uczniowie bez ocen niedostatecznych na świadectwie ukończenia ostatniej klasy lub za I semestr, jeśli uczeń przychodzi do szkoły w trakcie II semestru roku szkolnego.
  6. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z oceną zachowania nie niższą niż dobra. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
  7. W przypadku uczniów przyjmowanych do ostatniej klasy szkoły podstawowej obowiązuje średnia ocen minimum 4,0 i zachowanie nie niższe niż bardzo dobre.
  8. W wyjątkowych przypadkach decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
  9. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły.
  10. Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze szkołą w przypadku dzieci wymagających szczególnej opieki (np. dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej, obcojęzyczne) ustala Dyrektor, po konsultacji z wychowawcą klasy, do której dziecko zostanie przyjęte.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2012 Zespół Szkół Społecznych nr1 w Rzeszowie